Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid känna dig trygg och veta vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill med denna Personuppgiftspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicyn gäller när vi, Örtfabriken AB, tillhandahåller produkter i anslutning till ditt köp, vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Örtfabriken AB 559334-1992.

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlas dina uppgifter?
För att du ska kunna besöka vår webbplats och köpa våra varor, bevaka våra inkommande leveranser eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter.

Informationen som samlas in från dig vid köp och bevakning av varor krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Varför behandlar vi uppgifter?
För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskickande av varor, fakturering och betalning och tillhandahålla support.
För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter.
För att kunna hantera kundförhållandet.
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av produkter och funktioner.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm.

Vilka uppgifter lagrar vi?
För- och efternamn
Personnummer och/eller Organisationsnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Betalningsuppgifter
Kundnummer
IP adress och information om din användning av vår webbplats

Rättsliga grunder och lagringstider
För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra ordrar sparar vi i kundregistret:

Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
Lagringstid: två år efter du senast köpte något

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret:

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation,
Betalreferens
Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
Lagringstid: tre år efter du senast köpte något

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen, sparar vi i orderregistret:

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation,
Betalreferens
Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevsregistret

Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: två år efter du senast köpte något


För att Du ska kunna bevaka när en vara kommer in i lager igen sparar vi i bevakningsregistret

e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: tills varan inkommer i lager igen

För att Du ska kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp om du lämnat kassan sparar vi i preorderregistret

e-post
varor du lagt i varukorgen

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: 3 månader


Hur skyddas dina uppgifter?
När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
Vem kan dina uppgifter lämnas ut till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, lagerhanteringsföretag, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina uppgifter kommer aldrig att på något sätt säljas, hyras ut eller på annat sätt lämnas ut till någon obehörig.

Dina rättigheter
Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa, ett s.k registerutdrag.

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till oss i sådana ärenden:

info@ortfabriken.se

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.